Panamakanalen

To our friends who don’t read Swedish! English version down below. Please be patient with our spelling 😉

Innan man får gå igenom Panama kanalen så är det en massa fix som ska göras. Båten ska mätas, man ska ha stora fendrar och långa linor samt 4 linahalare och en kapten. Vi gjorde det enkelt för oss och genom Shelter Bay marina fick vi kontakt med agenten Stanely Scott. Han hjälpte oss med allting; fixade fendrar, 4 stycken 40 meters linor, 2 linhalare och så att mätmannen från Panama kanalbolag kom och ställde en massa frågor. Bl.a. om vi kan köra minst 5 knop, om vi har toalettlock (superviktig), om navigationsbelysningen och kompassbelysningen fungerar, att vi har signalhorn. Han kollar att våra pollare håller.

Han mätte båtens totallängd (LOA) till 45,5 fot. Walkabout är nu registrerad för att kunna gå genom kanalen för all framtid! Vi har vårt nummer!

Kanalkostnad 1077 USD , Agent 450 USD, linhalare (100 USD/person) 300 USD, Balboa yachtclub 10 USD för hämtning.

Vår totala kostnad blev 1837 USD eller 16754 svenska kronor + kostnad för mat och dryck. (Rådgivaren dricker bara flaskvatten)

Panamakanalen är en 77 km lång kanal som genom Central Amerika förbinder Atlanten/Karibiska havet med Stilla havet. Idéerna till en kanal kom upp på 1500-talet men det var först 1880 som första försöket att bygga en kanal gjordes under fransk ledning, försöket gavs upp 1893 pga stora svårigheter och mycket sjukdom. Uppskattningsvis omkom 22 000 människor under det franska försöket. 1903 blev Panama, med USAs hjälp självständigt från Colombia, under förutsättning att USA fick kontrollen över Panama kanal zon. USA investerade stora summor i projektet för att utrota sjukdomarna gula febern och malaria, trots det så dog 5609 arbetare under USAs ledning.

Det är 2 slussar som går parallellt med varandra, den nya slussen kan ta fartyg som kallas New Panax och är 366 meter lång, 49 meter bred och 15,2 meter djupgående.

Panamaxmått är 294.1 meter lång, 32,3 meter bred och 12 meter djup. Höjden får vara max 57,91 meter pga broar.

Mellan åren 1904-1914 byggdes kanalen. Från Atlantsidan är det 3 steg upp i Gatunsslussarna innan man kommer upp till den konstgjorda Gatun sjön, 26 meter över havet (MÖH). Man åker över sjön och kommer fram till slussen Pedro Miguel, nu börjar man slussa nedåt, 9,5 meter. Mirafloressjön är en konstgjord sjö som ligger 16.5 meter över havet. Mirafloresslussarna är 2 stycken, man sjunker ner till Stilla Havet, där man möts av Bridge of America.

31 december 1999, återfördes kontrollen över Panama kanal tillbaka till Panama.

Dag 1: Onsdag den 7 november 2018.

Vi startade morgonen med att gå en promenad, vi upptäckte en undanskymd militär anläggning, med fängelse, stall, garage och baracker. Det var helt igenvuxet nu men jag tror att det var flitigt använt av USA under andra världskriget. Vi såg också en övergiven kyrka.

Vi startade motorn klockan 14:15 och lämnade Shelter Bay marina. Det är jag, Nisse, Andy från Wolf Pack och dom hyrda linhalarna Leroy och Eric som är på båten. Vår agent Stanley Scott har gett oss 4×40 meter långa linor och 6 stora fendrar för att skydda oss mot slussväggarna.

Just nu ligger vi på ”The Flats” och väntar på rådgivaren -(lotsen). Vi ropade nyss upp signalstationen och rådgivaren kommer klockan 17:00. Vi är 2 båtar som ska slussa; Criss och hans fru Rachel med båten Hogfish Maximus, från Kanada. Våra vänner Sheena och Ryan från Seas Life är med dom som linhalare.

Rådgivaren Amal kom vid 17-tiden, han var trevlig och lättsam. Han kände grabbarna som hjälper oss. Vi ”nestade” med Hogfish Maximus. När man ”nestar” så sätter man ihop båtarna med varandra; vi blev som en katamaran. Fartygen Piltene var före oss i slussen. Fartyget var lika brett som slussen. 6 lok (mulor) håller fartyget på rätt plats i slussen. Vi har två killar som går längst med slussen på vardera sida om kanalen. Dom kastar rep med apnäve, halar upp våra tampar och sätter fast dom på pollare. Gatun locks är tre slussar uppåt innan man kommer till sjön Gatun lake som är 26 meter över havet.

Det känns tryggt och bra med vana linhalare som vet vad dom pysslade med. Jag kände mig avslappnad och kunde njuta av slussningen. Nisse är lugn och trygg som kapten.

Det var mörkt ute, lamporna lyser upp bra och det är riktigt häftigt att titta ner på Atlanten! Att inte veta när eller om vi någonsin kommer tillbaka till det havet, till Atlanten! Just nu njuter jag av upplevelsen att förflytta mig från ett hav till ett annat, i en handgrävd kanal! Det är en häftig känsla som är svår att beskriva!

Eftersom vi kom igång så sent med slussningen så blev det en sen kväll.

Vi åkte 9,52NM, vi förtöjde på moring klockan 21:59, i Gatun lake.

N 09˚15´60´´V 79˚54´01´´

Strax efter åkte Amal hem. Vi hade då ätit varsin liten hamburgare som snacks och sedan grillade vi kyckling med klyftpotatis. Leroy och Eric sov ute, under doghouset, Andy i soffan och jag och Nisse i sovrummet. Tack och lov regnade det inte så vi kunde ha luckorna öppna, eftersom det blir väldigt varmt med två personer i sovrummet.

Dag 2:

Vi fixade frukost, ägg, bacon och korv samt mackor och kaffe. Precis när det var klart, klockan 7 så kom rådgivaren Helmer ombord. Han känns mer strikt än den första, inte lika avslappnad.

Det var en vacker morgon och vi såg att Ryan gick ner på knä och fria till Sheena. Hon sa ja, vi är inbjudna till bröllop i Oktober 2019.

Klockan 7:25, kastade vi loss och åkte för motor. Hogfish Maximus kom lite på efterkälken men kommer nog ikapp. Det tar ungefär 4 timmar att åka över Gatun lake.

Rådgivaren Helmer ville att vi skulle åka fort! Lite för fort i min smak, vi fick lov att vänta in dom andra båtarna! Det blev chilicon carne till lunch, vi åt medans vi åkte på sjön.

Hogfish Maximus ville fortfarande ligga på vår vänstra sida, det innebar att dom fick lov att lägga sig vid en låg mur och vänta in den stora båten, innan vi gick in i dom sista slussarna. Vi ”nestade” när vi låg vid kajen.

Det blåste upp en del och våra två rådgivare gav olika direktioner. Det blev lite förvirrande ibland. Rådgivaren på Hogfish Maximus sa att vi skulle vända båtarna inne slussen, Nisse sa nej till det, tack och lov! Det var lite stressat på Hogfish Maximus, lite hårda ord och dom hängde inte riktigt med vid nerslussningen vid Miranda locks.

I den nya stora slussen bredvid oss var det svenska fartyget M/V Undine; Wallenius Wilhelmsen, det är mäktigt att 2 svenska båtar slussar samtidigt!

Allt gick bra, vi njöt för fullt! Nu har vi 1/3-del av jordens yta att utforska. // Lycka kan inte köpas för pengar😘

English

Before you can go through the canal, it’s a lot of things to fix. The boat should be measured, you should have big fenders and 4×40 meter long lines. 4 line handles, one captain. We did it easy, Shelter Bay marina contacted the agent Stanley Scott. He helped us with everything, he had big fenders, 4 long lines and 2 guys. He fixed that the guy from Panama Canal/Canal the Panama came to us and asked a lot of questions. If we have a speed in minimum 5 knot, if we have toilet cover (super important) if we have navigation and compass light. That we have a horn. He checked that our cleats are good. The boat is 45.5 foot over all (LOA). The registration for Walkabout is now ready, and she can do the canal wen ever she need! We have our number.

Panama Canal fee 1077 USD, agent 450 USD, line handles (100USD/Pers) 300 USD, Balbooa Yachclub 10 USD fore a pick up. Totally cost 1837 USD + food and drinks. (The adviser just drinks bottle water).

The Panama Canal is 77 km and go through Central America. It’s were the Atlantic Ocean/Caribbean sea and the Pacific oceans meats. The idea to build a canal came up 1500. 1880 the French started to build the canal. But because of yellow fever and malaria they gave up 1893, about 22 000 people died.

1903 was Panama, with USAs help independent from Colombia, USA had the Panama Canal Zone fore their help. USA invested a lot of money. The tried to get rid of yellow fever and malaria. 5609 people died when USA build the canal.

It’s 2 locks that are parallel. The new lock can take ships that calls New Panamax. They are 366 meter long, 49 meter wide and 15.2 meter deep. Panamax is 294.1 meter long, 32,3 meter wide and 12 meter deep. The high is 57.91 meter because of the bridge.

1904-1914, the canal was built. From the Atlantic side it’s 3 steps up in the Gatun locks. Before you reach the artificial Gatun lake. It’s 26 m over sea level. You cross the lake and arrived to the lock Pedro Miguel. Now you start to go down, 9,5 meters. The artificial Mira Flores lakes is 16,5 meter over sea level. The Mira Flores locks are 2, they take you down to the Pacific Ocean, and Bridge of America meats you!

The 31s December 1999, Panama get the control over the Canal.

Day 1: The 7th of November 2018.

We started the morning with an early walk. We discovered a military base, it has been a prison, stable, barracks and garages. The jungle has grown over it. I think the US-army used it under the second war war. We also saw a church.

We started the engine 14:15 and left Shelter Bay marina. It’s me, Nisse, Andy from Wolf Pack and the hired guys Leroy and Eric. Right now we are in the “Flats” and wait for the adviser. We have just called the signal station and they told us that the adviser will come around 17:00.

We are 2 boats that’s doing the canal together; Criss and hos wife Rachel in the boat Hogfish Maximus from Canada. Our friends Sheena and Ryan from Seas Life is with them as line handlers.

Advicer Amal arrived round 17:00, he’s a nice guy and he knew our linhandler sense before. We “nested”with Hogfish Maximus. You put 2 boats together when you are nested; like a catamaran. The ship Piltene is before us in the gate. The ship is almost as wide as the gate. There are 6 locomotives (mula) that holds the ship in place. Gating locks has 3 locks before you come to the Gatun lake. Gatun lake is 26 meter over sea level.

It’s feels safe and good to have line handles who have done this before. I felt really relaxed and was abel to enjoy the transit. Nisse is calm and safe as a captain. It was dark outside, the lamps was lighting up the locks and you could looking down to the Atlantic Ocean. We don’t know if ore when we coming back to the Atlantic. Right know I just enjoy the feeling to go from one ocean to an other ocean. In a made canal. It’s an awesome feeling that’s really hard to describe.

We started the canal transit late so it was a really long day. After 9,52NM we stayed on a moring 21:59, in Gatun lake.

N 09˚15´60´´ W 79˚54´01´

We hade have a small burger as a snack and later we had potato and grilled chicken, after that Amal was going home.

Leroy and Eric was slipping outside under the doghouse, Andy in the sofa and me and Nisse in the bedroom. Thank good it didn’t rain, the hatches could bee open so we hade some aire. It’s so hot in the bedroom with 2 people.

Day 2:

We made breakfast, egg, bacon, sandwich and coffee. The adviser Helmer come onboard round 7. He feels a little bit more serious than Amal, not so relaxed.

It was a beautiful morning and we saw Ryan on his knees, proposed to Sheena. She said yes, in October 2019 are we invited to their wedding.

7:25 we lose the rope and went with the engine. Hogfish Maximus is a little bit after us. It’s take about 4 hours to cross the Gatun lake.

The adviser Helmer wanted us to go fast! To fast fore my taste, we had to wait fore the other boats. For lunch we had chilli con carne, we eat wen we were on the lake.

Hogfish Maximus still wanted to stay on the left side. He had too stay next to a short wall when we waited fore the big ship. We nested up when we were waiting. The wind speared up a bit an our adviser gave us different directions, it was a bit confusing. The adviser on Hogfish Maximus wanted us to turn orotund in the lock! Nisse told him no, it’s impossible!

In the big lock beside us, we had the Swedish ship M/V Undine; Wallenius Wilhelmson, it’s so cool that we are two Swedish ships in the lock at the same time!

Everything went well, we was enjoying our time! Now we have 1/3 of the earth to explore!// you can’t by happiness fore money😘

2 reaktioner till “Panamakanalen

 1. Hej!
  Har hittat hit, läst och gillat, gillat väldigt mycket!. Fint att ni har det OK och njuter av tillvaron, det gör säkert också vi andra som får ta del av en exemplarisk redovisning i text och bilder av resan.
  Verkligen snyggt jobbat, både i form och att ni har ork att hålla samma höga kvalitet hela tiden, respekt!

  Ha en fortsatt skön resa och hoppas att ni mäktar med samma höga kvalitet på rapporteringen, enormt uppskattat!

  Gillad av 1 person

  1. Hej!
   Jätteroligt att du hittat hit och att du gillar vår blogg! Dina komplimanger riktigt värmer i hjärtat!
   Det är skoj att få dela med sig av våra intryck och våran fantastiska resa!
   I sommar åker vi hem och jobbar några månader, så jag hoppas du kommer med motorcykeln på färjan!
   Ha det bäst!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s